Regulamin

Regulamin platformy hurtowej Dom Wina

I. Informacje ogólne, definicje.

 • 1. Poniższy Regulamin określa zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem DOM WINA HURT , działającego pod adresem internetowym: www.hurt.domwina.pl
 • 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • • Cenie – rozumie się przez to cenę wyrażoną w złotych polskich. Cena Produktu podana jest jako cena netto oraz jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

  • Kliencie - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, posiadającego zezwolenie na handel alkoholem zarejestrowanego jako Klient DOM WINA/HURT, uprawnionego do nabywania Produktów w DOM WINA na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niebędącego konsumentem.

  • Koncie - rozumie się przez to indywidualne konto użytkownika dostępne po rejestracji w DOM WINA HURT, stanowiące zbiór danych dotyczących posiadacza konta na www.hurt.domwina.pl oraz informacje o działaniach w ramach konta w obrębie DOM WINA HURT.

  • Kosztach dostawy - rozumie się przez to koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta, widoczne na stronie internetowej sklepu internetowego DOM WINA HURT przy składaniu Zamówienia.

  • DOM WINA - rozumie się przez to Dom Wina PSA z siedzibą w Krakowie ( adres : ul. Balicka 255, 30-198 Kraków ) Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0001077465, Kapitał akcyjny: 728 000,00 PLN.

  • DOM WINA HURT- rozumie się przez to platformę do zamówień towaru dla klientów koncesyjnych dostępny dla Klientów pod adresem www.hurt.domwina.pl prowadzony przez DOM WINA Sp. z o.o.

  • Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Dom Wina, [31-198 Kraków, Balicka 255 adres poczty elektronicznej:b2b@domwina.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to iod@domwina.pl

  • Produkcie - rozumie się przez to wino, alkohole mocne, akcesoria winiarskie, którą Klient może zamówić poprzez stronę internetową DOM WINA HURT.

  • Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w momencie rejestracji na www.hurt.dowmwina.pl lub regulamin po zmianach obowiązujący z chwilą wejścia w życie tych zmian zgodnie z punktem XVII poniżej.

  • Zamówieniu - rozumie się przez to ofertę Klienta nabycia Produktów określonych w formularzu Zamówienia.

  II. Informacje ogólne o DOM WINA HURT

  1. DOM WINA świadczy usługi w ramach DOM WINA HURT na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. DOM WINA świadczy usługi w ramach DOM WINA HURT wyłącznie Klientom koncesyjnym DOM WINA HURT.
  3. Paltforma B2B DOM WINA HURT działa w ramach strony internetowej.
  4. Klienci mogą korzystać z DOM WINA HURT wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz innych Regulaminach DOM WINA. Zakładając Konto, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem. Dla wygody Klienta Regulamin i Regulaminy DOM WINA dostępne są w każdym czasie na stronie www.hurt.domwina.pl. Warunkiem korzystania z DOM WINA HURT jest akceptacja Regulaminu.
  5. DOM WINA HURT dla biura oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania Produktów, płatności za Produkty, dodawania opinii oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
  6. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od DOM WINA bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktów w szczególności roczniki na etykietach i podana dla danego rocznika zawartość procentowa alkoholu mogą być inne niż opisane w ofercie.
  7. DOM WINA zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.
  8. DOM WINA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Kont oraz działanie DOM WINA HURT w sposób ciągły i poprawny.
  9. Dom Wina oświadcza, że działa na podstawie Zezwolenia Nr 38/w/2017 na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zwartości pow.4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa wydanego 13.04.2017 przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Zezwolenia nr 74/18 na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości pow.18% alkoholu wydanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

  III. Rejestracja.

  1. Korzystanie z platformy DOM WINA HURT i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta.
  2. Klient DOM WINA HURT zakłada Konto online w ramach procedury dostępnej na stronach DOM WINA HURT. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie
   • numeru NIP
   • koncesji na sprzedaż alkoholu B lub C
   • aktualnej opłaty za przesłaną koncesję
   • nazwę i adres płatnika
   • adres dostawy zgodny z załączoną koncesją
  3. Po podaniu danych wskazanych w pkt.2 powyżej DOM WINA przesyła e-mail z potwierdzeniem założenia Konta.
  4. Hasło do Konta ustanawiane jest przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.
  5. Posiadacz konta zobowiązany jest niezwłocznie informować DOM WINA o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
  6. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby lub udostępniać Konta innym osobom niż Posiadacz Konta DOM WINA HURT, który dane Konto założył.
  7. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do posługiwania się kontem Klienta DOM WINA HURT, Klient powinien powiadomić o tym DOM WINA, który dokona dezaktywacji dotychczasowego Konta.
  8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub Kont, w tym za działania wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta. Działania podjęte na Koncie DOM WINA HURT, DOM WINA będzie traktować, jak działania samego Klienta.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych zawartych na Koncie DOM WINA HURT osobom trzecim.

  IV. Warunki składania Zamówienia.

  1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie DOM WINA HURT nie stanowią oferty DOM WINA w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
  2. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów na platformie DOM WINA HURT.
  3. Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia.
  4. Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Klienta.
  5. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.
  6. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia, należy kliknąć na ikonę „Przejdź Dalej” widoczną w Sklepie Internetowym DOM WINA ONLINE Sklep dla biura, następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć „Zatwierdź zamówienie”. Zamówienie Klienta zostanie przesłane do DOM WINA, a Klient przekierowany w celu rozliczenia transakcji.
  7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem DOM WINA oferty nabycia wybranych Produktów po Cenach określonych w Zamówieniu. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
  8. Po otrzymaniu Zamówienia DOM WINA potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji.
  9. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Produktów i kolejności wpłynięcia Zamówień do DOM WINA.
  10. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Otrzymaliśmy Twoje Zamówienie”) ze strony DOM WINA jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
  11. Klient przy każdym zakupie otrzyma fakturę VAT.
  12. Przejście własności Produktu następuje z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Produktu do Klienta po wcześniejszym uregulowaniu należności za wszystkie zamówione Produkty.

  V. Zasady płatności.

  1. Aktualne i dostępne w DOM WINA HURT sposoby płatności to:

  1. Płatność gotówką przy odbiorze, z tym że wartość jednorazowego Zamówienia nie może przekraczać kwoty 5000 złotych brutto.
  2. Płatność kartą płatniczą lub kredytową umożliwiającą płatność przez Internet, z tym że limit dzienny transakcji jednego Klienta zapłaconych kartą płatniczą nie może przekroczyć równowartości 15.000 EURO w złotych wg średniego kursu NBP na dany dzień. Klient przyjmuje do wiadomości, że przy płatności kartą płatniczą operator systemu transakcyjnego, może zablokować środki na karcie płatniczej powiększając je o 5% wartości kwoty transakcji do czasu pobrania kwoty z faktury jednak nie dłużej niż na okres 14 dni od daty zakupu.
  3. Płatność przelewem Dotpay (szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem operatora zewnętrznego) - Klient drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. DOM WINA nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta Klienta. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze wracają do serwisu PayU, a następnie na konto Klienta.
  4. Przedpłata - na podstawie formularz Zamówienia Klient dokonuje wpłaty na wskazane konto DOM WINA kwoty podanej na formularz Zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, Zamówienie jest przyjęte do realizacji.
  5. Kredyt kupiecki - odroczona forma płatności pozwalająca dokonywać zakupów w DOM WINA na fakturę przelewową. Przyznanie kredytu kupieckiego wiąże się z podpisaniem umowy z DOM WINA.
  2. W celu realizacji płatności elektronicznej dostępnej za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, który wymaga podania przez Klienta jego danych koniecznych do dokonania transakcji, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem płatności zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

  3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa DOM WINA, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.

  4. Za zakupy w DOM WINA HURT, DOM WINA wystawia wyłącznie fakturę VAT. Nie ma możliwości otrzymania paragonu.

  VI. Dostawa.

  1. DOM WINA HURT dostarcza Klientowi Produkty za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
  2. DOM WINA HURT dla biura dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia zgodnym z aktualną koncesją.
  4. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 20:00.
  5. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji do godz. 15:00 w dniu roboczym, DOM WINA dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 8:00 a 20:00. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po godz. 15:00 lub złożone w dniu innym niż dzień roboczy, DOM WINA dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 8:00 a 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  6. Kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Klienta towaru o wadze powyżej 31,5 kg.
  7. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie przy kurierze po odebraniu towaru, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.
  8. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór Produktu. Potwierdzenie odbioru Produktu jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź w liście przewozowym przez osobę upoważniona przez Klienta, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” wraz z datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu.
  9. W przypadku braku możliwości dostarczenia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy Produktu.
  10. Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa, Zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty DOM WINA Kosztów dostawy oraz, w przypadku Produktów spożywczych, Ceny tych Produktów oraz kosztów ich utylizacji.
  11. Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 10 powyżej.
  12. W przypadkach opisanych w punktach 10-11, DOM WINA ma prawo zastosować wobec Klienta sankcje zablokowania Konta/Kont Klienta lub rozwiązania umowy z Klientem.
  13. DOM WINA zastrzega sobie prawo do niezrealizowania kompletnego zamówienia, jakie zostało złożone lub do przesunięcia terminu dostawy, w sytuacji gdy zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą narazić wybrane Produkty na utratę swojej jakości. Klient otrzyma wówczas powiadomienie o przesunięciu terminu dostawy. Zamówienie takie będzie skompletowane w pierwszym możliwym terminie, w którym temperatury na to pozwolą. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.
  14. DOM WINA zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.

  VII. Zwroty

  1. Zwroty Produktów zakupionych w DOM WINA HURT odbywają po zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu detali zwrotu z pracownikiem Domu Wina pod numerem telefonu 12/638 1380 wew. 64
  2. Klient może dokonać zwrotu Produktu również poprzez odesłanie Produktu na własny koszt do magazynu DOM WINA mieszczącego się w Ożarowie Mazowiecki, ul. Poznańska 249, Magazyn Panattoni.
  3. W przypadku odesłania Produktu Klient zobowiązany jest do przekazania informacji o zwrocie Produktu na maila zamowienia@domwina.pl
  4. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta, na podstawie przesłanego wraz z Produktem formularza zwrotu, chyba że zwrot Produktu następuje w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  5. W przypadku zwrotu Produktu za pośrednictwem kuriera, rozliczenie należności z Klientem jest dokonywane bezgotówkowo, najpóźniej w terminie 30 dni od wystawienia faktury korygującej.
  6. W przypadku, gdy zwrot Produktu następuje w ramach rękojmi za wady, Klient zobowiązany jest do przekazania DOM WINA informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla zamknięcia procesu reklamacji.
  7. W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania zwrotu za zasadny, DOM WINA zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty przesyłki, jeśli Produkt był wysłany na adres magazynu DOM WINA HURT.

  VIII. Prawo odstąpienia od Zamówienia.

  Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia poprzez nieprzyjęcie zamówionej przesyłki. O fakcie tym należy niezwłocznie powiadomić na adres mailowy zamowienia@domwina.pl. W razie nie powiadomienia DOM WINA o rezygnacji, a następnie odmowy przyjęcia przesyłki w chwili jej dostarczenia, zastosowanie znajdzie VI.12 Regulaminu, a także Klient będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów transportu Towaru.

  IX. Reklamacje.

  1. Klient może zgłosić reklamację dotycząca jakości, ilości, ceny lub rozliczenia Zamówienia, a także warunków dostawy drogą mailową na adres zamowienia@domwina.pl;
  2. Z zastrzeżeniem pkt. 4 Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z złożonym Zamówieniem (jakościowe, ilościowe), wypełnić protokół szkody wraz z kurierem oraz zobowiązany jest do przekazania informacji zgodnie z pkt 1.nie później niż 3 dni robocze od daty dostawy.
  3. W przypadku, gdy Klient stwierdza wadę już po odjeździe kuriera, powinien on skontaktować się z kurierem telefonicznie i wezwać go do sporządzenia protokołu szkody.
  4. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Produktu i Produkt jest wolny od wad.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę klienta lub numer NIP, numer faktury, opis wady i/lub dokumentację zdjęciową oraz żądanie Klienta.
  6. W przypadku uznania reklamacji, Cena oraz koszty zwrotu Produktu zostaną zwrócone na rachunek bankowy maksymalnie do 30 dni roboczych od uznania reklamacji. Podstawą do przelania na wskazany rachunek bankowy Klienta będzie poprawnie wypełniony formularz zwrotu środków z numerem rachunku bankowego klienta.
  7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w ciągu 14 dni, a tytułu gwarancji zgodnie z jej warunkami.

  X. Zgoda na przetwarzanie danych, rezygnacja z usług DOM WINA HURT

  1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania jednego z Kont poprzez wysłanie informacji o zamknięciu konta na adres b2b@domwina.pl.
  2. Dane przechowywane w ramach zamkniętego Konta zostaną usunięte niezwłocznie. Klient akceptuje, że niektóre treści mogą być jeszcze przez pewien czas dostępne w systemach Domu Wina lub podmiotu współpracującego pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez DOM WINA z przyczyn od DOM WINA niezależnych.
  3. Konto Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez DOM WINA w momencie, gdy Klient straci status klienta DOM WINA.
  4. Dokonując rejestracji Posiadacz Konta DOM WINA wyraża zgodę na przetwarzanie przez DOM WINA danych osobowych przekazanych podczas rejestracji, jak również w ramach korzystania z DOM WINA HURT , w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.

  XI. Prywatność.

  1. Oprogramowanie DOM WINA ONLINE Sklep dla biura zbiera i przechowuje przez ograniczony czas adresy IP Posiadaczy Kart Klienta DOM WINA. DOM WINA HURT zbiera i przechowuje także dane Posiadaczy Kart Klienta DOM WINA podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów.
  2. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania DOM WINA HURT, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie (oraz ew. płatności) oraz realizacji usług przewidzianych w DOM WINA HURT, w tym przez podwykonawców.
  3. Posiadacz konta Klienta DOM WINA ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres zamowienia@domwina.pl
  4. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Szczegółowe zasady prywatności znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu. Polityka Prywatności znajduje się w zakładce Informacje.

  XII. Własność intelektualna.

  1. Prawa do zawartości strony internetowej DOM WINA jest Dom Wina Sp. z o.o. ul. Balicka 255, 30-198 Kraków
  2. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej www.DOMWINA.pl bez zgody DOM WINA Sp.zo.o.

  XIII. Naruszenia.

  W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, DOM WINA może według swojego wyboru:

  •ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności DOM WINA ONLINE Sklep dla biura m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta/ Kont;

  • usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.

  XIV. Wymagania techniczne.

  Do korzystania z DOM WINA HURT niezbędne jest posiadanie przeglądarki Explorer 8, Firefox 30.0, Chrome (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.

  XVI. Obsługa Klientów DOM WINA . Zgłaszanie nieprawidłowości. We wszelkich sprawach związanych z działaniem DOM WINA HURT, w tym w sprawach w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia DOM WINA, jak również w sprawach wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości Klient lub Posiadacz konta DOM WINA za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie DOM WINA .

  XV. Zmiana Regulaminu.

 • DOM WINA jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie ogłaszane są na stronie internetowej www.hurt.dmwina.pl
 • Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu.
 • Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 • O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani drogą mailową przed jego wejściem w życie. W przypadku braku zgody na wprowadzane zmiany Klient ma prawo rezygnacji z Konta w DOM WINA HURT
 • XVI. Postanowienie końcowe.

  Umowa zawarta między Klientem, a DOM WINA oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądu polskiego właściwego dla miejsca siedziby Dom Wina.

  XVII. Wejście w życie.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

  XVIII. Promocja „Rabat na pierwsze zamówienie”

  1. Postanowienia ogólne
   • 1.1 Organizatorem promocji jest DOM WINA PSA z siedzibą w Krakowie (adres: 30-198 Kraków, ul. Balicka 255) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001077464, NIP 677-16-97-284, zwana dalej Organizatorem.
  2. Przedmiot promocji
   • 2.1 Przedmiotem promocji są produkty z oferty Domu Wina z możliwością zakupu online z 10% jednorazowym rabatem liczonym od cen hurtowych netto.
  3. Warunki skorzystania z rabatu
   • 3.1 Z rabatu może skorzystać podmiot gospodarczy posiadający ważną koncesję na sprzedaż win B lub alkoholi mocnych C.
   • 3.2 Aby skorzystać z rabatu klient musi dokonać rejestracji swojej firmy na hurtowej platformie zakupowej online hurt.domwina.pl oraz dokonać pierwszego zamówienia z oferty hurtowej Domu Wina o dowolnej wartości na w/w platformie online.
   • 3.3 Rabat jest przeznaczony dla nowych klientów Dom Wina. Rabat można wykorzystać jednorazowo po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji na platformie hurtowej na hurt.domwina.pl zakończonej potwierdzeniem rejestracji przez Dom Wina.
   • 3.4 Aby wykorzystać rabat, należy podczas realizacji zamówienia na stronie „lista produktów” wpisać w ramkę kod rabatowy otrzymany pocztą elektroniczną na adres rejestrowanej firmy. Kod rabatowy jest ważny przez 30 dni od daty wysłania.
   • 3.5 10% rabat „Rabat na pierwsze zamówienie” nie łączy się z innymi promocjami aktualnymi na hurt.domwina.pl
  4. Warunki i zasady składania zamówień na towar objęty Promocją
   • 4.1 Szczegółowe warunki składania zamówień, ich realizacji oraz płatności są opisane w niniejszym Regulaminie w punktach od I do XVII.
  pixelpixelpixelpixelpixelpixel