Konkurs z wyjazdem do Gruzji

2019-05-31

Podróż do Gruzji dla klientów z koncesją B Dom Wina zaprasza wszystkich swoich klientów z koncesją B (sprzedaż alkoholu) do wzięcia udziału w konkursie, którego nagrodą jest wycieczka do Gruzji. Zwycięzcami będzie pięć restauracji oraz pięć sklepów, które osiągną najlepsze wyniki w sprzedaży win z Gruzji z oferty Domu Wina w okresie trwania konkursu, czyli od 1 maja 2019 do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmują przedstawiciele regionalni Domu Wina. Można też zgłosić się poprzez e-mail: b2b@domwina.plREGULAMIN KONKURSU


Regulamin konkursu „Gruzja” dla podmiotów gospodarczych z segmentu HoReCa i alkoholowych sklepów detalicznych współpracujących z Domem Wina Sp. z o.o. i ich pracowników

Czytaj więcej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1.Organizatorem konkursu o nazwie „Gruzja”, zwanego dalej Konkursem, jest firma
Dom Wina sp. z o.o z siedzibą na ul. Balickiej 255, 30-198 Kraków, będąca dystrybutorem winiarni Tbilvino , zwanym dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
4. Konkurs trwa od dnia 2 maja do 31 lipca 2019

UCZESTNICY KONKURSU § 2

1.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i spełnią wymagania określone w Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”). Konkurs przeznaczony jest dla sprzedawców obsługujących klientów końcowych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia włącznie.
3. Dane osobowe Uczestników zbierane na potrzeby Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w związku z jego przeprowadzeniem, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 ze zm.). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagrody. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE § 3

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie dla klientów z segmentu HoReCa, posiadających koncesję gastronomiczną B, jest spełnienie poniższych wymagań podanych wg kryterium ważności:
a/ dokonanie zakupu win z winiarni Tbilvino z oferty Domu Wina sp. z o.o. za kwotę minimalną w wysokości
2 100 zł netto w całym okresie trwania konkursu.
b/ posiadanie wina w karcie restauracji.
c/ promocja win na terenie restauracji.
d/ przeprowadzenie promocji win z Tbilvino on line np. w mediach społecznościowych

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie dla klientów zajmujących się sprzedażą detaliczną w sklepach, posiadających koncesję detaliczną B, jest spełnienie poniższych wymagań podanych według kryterium ważności:
a/ dokonanie zakupu win z winiarni Tbilvino z oferty Domu Wina sp. z o.o. za kwotę minimalną w wysokości 2 100 zł netto w całym okresie trwania konkursu. b/ posiadanie wina w stałej ofercie sklepu
c/ promocja win na terenie sklepu
d/ przeprowadzenie promocji win z Tbilvino on line np. w mediach społecznościowych, jeśli sklep taką promocję prowadzi

3. Zasady zgłoszenia do udziału w konkursie
a/ zgłoszenie do konkursu jest możliwe po zakupie win z Tbilvino i realizacji płatności w czasie trwania konkursu.

NAGRODY
§ 4

1. Nagrodami w konkursie jest 5 trzydniowych, jednoosobowych wycieczek Gruzji po jednej dla każdej zwycięskiej restauracji oraz 5 trzydniowych, jednoosobowych wycieczek do Gruzji po jednej dla każdego zwycięskiego sklepu.
2. Nagroda obejmuje koszty przelotu w obie strony, noclegi, wyżywienie, przewodnika i transport na miejscu.
3. Wygrana nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
4. Uczestnik nie ma prawa do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody.
5. Prawa do nagród nie można przenosić na osoby trzecie.
6. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
§ 5

1.Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa , która oceniać będzie następujące kryteria:
a/ wartość zakupów win Tbilvino w okresie trwania konkursu - osobno w segmencie HoReCa oraz osobno w segmencie sklepów detalicznych.
b/ zaangażowanie w działania promocyjne
c/ pomysłowość w sposobie promocji online

2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Zakończenie konkursu tj. ostatni dzień z których zamówienia liczą się do ogólnej wartości zakupów to 31.07.2019
Rozstrzygnięcie konkursu tj. ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 14.08.2019.
Lista zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie hurt.domwina.pl

WYDANIE NAGRÓD
§ 6

1. Do zwycięzców, w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu, wysłany zostanie mail z potwierdzeniem wygranej, na który zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych, podając dane osoby wyjeżdżającej na wycieczkę.
2. Nagroda zostanie wydana wraz z dokumentami w terminie uzgodnionym przez Organizatora ze Zwycięzcą.
3. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z tej nagrody i oznacza utratę prawa do niej.
4. Uiszczenie opłaty za podatek będzie podstawą wydania nagrody.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 7

1.Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody w Konkursie, jest Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. Komisja Konkursową powołuje Organizator.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 8

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod rygorem nieważności, za pomocą listu poleconego, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 30.08.2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, treść zgłoszenia oraz datę.
3. Reklamacja winna być zgłoszona w terminie i w formie określonej w ust. 1 i 2 tego paragrafu, na adres Organizatora, tj. „Dom Wina sp. z o.o. ul. Balicka 255 , 30-198 Kraków - reklamacja”.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych, od daty ich doręczenia zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. Reklamacje będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu.
6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENA KOŃCOWE
§ 9

1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.
2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.hurt.domwina.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.Kalendarium sprawdź kalendarz wydarzeń
pixelpixelpixelpixelpixelpixel