Regulamin konkursu „Ameryka Południowa”

Regulamin konkursu "Ameryka Południowa” dla podmiotów gospodarczych współpracujących z Domem Wina Sp. z o.o.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Ameryka Południowa”, zwanego dalej Konkursem, jest firma Dom Wina Sp.zo.o z siedzibą na ul. Balickiej 255, 30-198 Kraków, zwanym dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
4. Konkurs trwa od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
UCZESTNICY KONKURSU
§ 2
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i spełnią wymagania określone w Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”).
2. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Działu Hurtu Domu Wina Sp. z o.o.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia włącznie.
4. Dane osobowe Uczestników zbierane na potrzeby Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w związku z jego przeprowadzeniem, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 ze zm.). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagrody. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 3
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie poniższych wymagań: zwiększenie w roku 2019 zakupów produktów z oferty Domu Wina Sp. z o.o. w stosunku do roku 2018 o 60 000 zł netto, w tym zwiększenie zakupów win z Ameryki Południowej o 24 000 zł netto.
2. Konkurs dotyczy również nowych klientów, którzy rozpoczną współpracę z firmą Dom Wina Sp. z o.o. w 2019.
3. Do konkursu zgłasza uczestnika opiekujący się nim Przedstawiciel Handlowy Domu Wina.
NAGRODY
§ 4
1. Nagrodą w konkursie jest udział w dziesięciodniowej wycieczce do Ameryki Południowej, która obejmuje zwiedzanie Chile, Argentyny i Urugwaju i która odbędzie się w marcu 2020 roku.
2. Nagroda obejmuje koszty przelotu na wszystkich trasach w trakcie wycieczki, noclegi w pokojach dwuosobowych z możliwością dopłaty do jednoosobowego, wyżywienie- 3 posiłki dziennie, przewodnika i transport na miejscu.
3. Wygrana nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
4. Uczestnik nie ma prawa do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody.
5. Prawa do nagród nie można przenosić na osoby trzecie.
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
§ 5 1. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, która oceniać będzie następujące kryteria:
a/ Wzrost wartości zakupów wszystkich produktów z oferty Domu Wina oraz wzrost wartości zakupów win z Ameryki Południowej z oferty Domu Wina w okresie trwania konkursu.
2. Klient który nie osiągnie wymaganego wzrostu wartości zakupów określonego w par.3 pkt 1 może zakwalifikować się na wycieczkę pod warunkiem opłacenia różnicy kosztu wyjazdu w wysokości proporcjonalnej do realizacji zakupów,
3. Klient, którego wartość zakupów przekroczy określony w par. 3, pkt 1 wzrost zakupów może osiągniętą nadwyżkę przeznaczyć na rabat na zakup wycieczki dla osoby towarzyszącej. Rabat ten będzie liczony jako procent osiągniętej nadwyżki do kwoty zakupów określonej w par. 3 pkt 1.
4. W przypadku konieczności organizacji więcej niż jednej wycieczki, z uwagi na liczbę laureatów, do poszczególnych grup wyjazdowych klienci kwalifikowani będą według kolejności od najwyższego wzrostu zakupów.
5. W dniu rozstrzygnięcia konkursu Klient nie może mieć przeterminowanych płatności na rzecz Domu Wina.
6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Zakończenie konkursu tj. ostatni dzień, z którego zamówienia liczą się do ogólnej wartości zakupów to 31.12.2019.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 15.01.2020. 8. osoby pragnące skorzystać z możliwości dopłaty do wyjazdu opisanej w § 5 punkty 2 i 3 zobowiązane są zawiadomić o tym organizatorów i dokonać należnej wpłaty nie później niż do 20 stycznia 2020
WYDANIE NAGRÓD
§ 6
1. Do zwycięzców, w ciągu 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu, wysłany zostanie mail z potwierdzeniem wygranej, na który zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych, podając dane osoby wyjeżdżającej na wycieczkę.
2. Nagroda zostanie wydana wraz z dokumentami w terminie uzgodnionym przez Organizatora ze Zwycięzcą.
3. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z tej nagrody i oznacza utratę prawa do niej.
4. Istnieje możliwość dokupienia wycieczki dla osoby towarzyszącej w cenie 12 900 zł brutto (dwanaście tysięcy zł brutto), (wycena przy kursie dolara z dnia 21.01.2019) plus koszt przelotów, przy czym osoby pragnące skorzystać z tej możliwości zobowiązane są zawiadomić o tym organizatorów i dokonać należnej wpłaty nie później niż do 20 stycznia 2020.
5. Prawo pierwszeństwa wyjazdu mają osoby biorące udział w konkursie nie jako osoby towarzyszące.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 7
1.Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody w Konkursie, jest Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. Komisja Konkursową powołuje Organizator.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 8
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod rygorem nieważności, za pomocą listu poleconego, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 31 stycznia 2020 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, treść zgłoszenia oraz datę.
3. Reklamacja winna być zgłoszona w terminie i w formie określonej w ust. 1 i 2 tego paragrafu, na adres Organizatora, tj. „Dom Wina sp. z o.o. ul. Balicka 255 , 30-198 Kraków - reklamacja”.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych, od daty ich doręczenia zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. Reklamacje będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu.
6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
POSTANOWIENA KOŃCOWE
§ 9
1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.hurt.domwina.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel